PDF dokumentJavna rasprava o Prijedlogu usklađenja Urbanističkog plana uređenja UPU-2 Baška-Zarok (N1-2) sa III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška

PDF dokumentUPU-2 Baška Zarok – usklađenje – PRIJEDLOG

PDF dokument3.4. Oblici korištenja i način gradnje – PRIJEDLOG