PDF dokumentOdluka o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata