PDF dokumentOdluka o visini naknade za korištenje javne površine te načinu i rokovima plaćanja iste