PDF dokumentOdluka o vrijednosti boda (B) za plaćanje komunalne naknade