Djelokrug rada Jedinstvenenog upravnog odjela

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Baška kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to posebno:

 • poslove iz oblasti društvenih djelatnosti – kulture, tehničke kulture i sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva, zaštite potrošača i udruga građana,
 • poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva,
 • poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša,
 • poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine, te poslove poticanja poduzetničkih aktivnosti,
 • poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine,
 • poslove opće uprave,
 • poslove unapređenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora i dr.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela ustrojene su unutarnje organizacijske jedinice, kako slijedi:

 1. Odsjek načelnika,
 2. Odsjek za proračun, financije i računovodstvo,
 3. Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
 1. Odsjek načelnika

U Odsjeku načelnika, kao unutarnjoj organizacijskoj jedinici Jedinstvenog upravnog odjela, obavljaju se sljedeći poslovi:

– poslovi vezani uz kulturu, tjelesnu kulturu i sport, brigu i odgoj djece predškolske dobi, osnovno školstvo, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu potrošača, Savjet mladih, udruge građana;

– poslovi iz područja opće uprave, osiguravaju se tehnički uvjeti za rad Jedinstvenog upravnog odjela;

– obavljaju se poslovi prijama i otpreme pošte, zaštite i čuvanja arhivskog gradiva;

– obavljaju se poslovi korespondencije i komunikacije s tijelima državne uprave, drugim JLiRS, ustanovama;

– obavljaju se protokolarni i administrativni poslovi vezani za rad Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, Općinskog vijeća, njegovog predsjednika i radnih tijela;

– obavljaju se poslovi komunikacije s medijima i građanima;

– pripremaju se i provode poslovi koji su u vezi s gospodarenjem nekretninama u vlasništvu Općine Baška, posebice glede stjecanja i otuđivanja nekretnina, najma stanova, zakupa poslovnih prostora i javnih površina.

 1. Odsjek za proračun, financije i računovodstvo

U Odsjeku za proračun, financije i računovodstvo, kao unutarnjoj organizacijskoj jedinici Jedinstvenog upravnog odjela, obavljaju se poslovi vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine Baška, posebice poslovi:

 • u svezi s izradom nacrta prijedloga proračuna, izvršenjem proračuna, polugodišnjim i godišnjim izvršenjem proračuna;
 • obavljaju se ostali računovodstveno-knjigovodstveni poslovi;
 • izrađuju se zakonom propisana izvješća;
 • obavlja se razrez i naplata općinskih poreza koji nisu povjereni Poreznoj upravi;
 • nadzire se naplata općinskih prihoda i poduzimaju mjere naplate u suradnji s ostalim odsjecima;
 • vode se knjigovodstvena evidencija općinske imovine i poslovi osiguranja iste;
 • obavljaju se poslovi u svezi s razvojem i poticanjem poduzetništva;
 • prate se objave, predlaže se i pripremaju sudjelovanja na županijskim, državnim i međunarodnim natječajima u svrhu osiguranja dodatnih sredstava različitih namjena, uključujući i onih iz europskih fondova;
 • prati se pridržavanje zaključenih ugovora o koncesiji i izrađuju se odnosna, propisana izvješća.
 1. Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

U Odsjeku za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavljaju se poslovi iz područja komunalnog gospodarstva, a posebice:

– poslovni u svezi s održavanjem i gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture i provedbom komunalnog reda;

– pripremaju se rješenja o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu;

– obavljaju se poslovi prometnog i komunalnog redarstva;

– izrađuju se prijedlozi godišnjih programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te se prati i nadzire njihovo izvršenje, a o istome se izrađuje prijedlog izvješća;

– pripremaju se i provode postupci javne nabave;

– obavljaju se poslovi iz područja prostornog i urbanističkog planiranja i uređenja, zaštite okoliša, protupožarne i civilne zaštite te zaštite na radu.