Javni naručitelji su dužni sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) prije pokretanja postupka javne nabave pozvati zainteresirane gospodarske subjekte na prethodno savjetovanje u trajanju od najmanje pet dana.
Obzirom da će Općina Baška kao javni naručitelj pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu „Uređenje prometnice Guncićevo u Baški“ objavljuje se:

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE

Prethodno savjetovanje sa svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za Uređenje prometnice Guncićevo u Baški

Općina Baška će sukladno članku 86. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) objaviti otvoreni postupak javne nabave za Uređenje prometnice Guncićevo u Baški. Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi Baška na svojim internetski stranicama dužna je objaviti nacrt dokumentacije o nabavi, tehničke karakteristike i troškovnik na prethodno savjetovanje svim zainteresiranim subjektima. Sve primjedbe i prijedloge na objavljenu dokumentaciju zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti isključivo na e-mail adresu: darijatomasic@gmail.com najkasnije do 08.11.2017. godine. Nakon provedenog postupka savjetovanja Općina Baška će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge koji pristignu u roku na navedenu e-mail adresu te će sukladno članku 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te će ga objaviti na isti način na svojim internetskim stranicama. Naručitelj zadržava pravo izmjene objavljene Dokumentacije o nabavi u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU