Draga Bašćanska

Draga Bašćanska je smještena na jugu otoka Krka, u središtu bašćanske doline, na putu koji vodi iz Baške prema Krku. U sjevernom dijelu kotline prevladava brežuljkast teren, dok je južni (donji) dio kotline bogat plodnom zemljom koja je stoljećima bila intenzivno obrađivana.

Naselje Draga Bašćanska - Općina Baška

Kroz dolinu protječe jedini stalni vodeni tok na svim Jadranskim otocima, Suha Ričina ili Vela Rika. S istočne i zapadne strane Drage Baške i cijele bašćanske doline su dva gorska masiva s najvišim vrhovima na otoku: Kozlja (464 m), Diviška (471 m), Hlam (461 m) koji su vrhovi istočnog masiva te najviša Obzova (568 m) i zatim Veli vrh (541 m), Orljak (537 m), a koji su vrhovi zapadnog masiva.

Vegetacija je u samoj dolini vrlo gusta, ali do visine oko 200 metara, nakon čega prevladavaju krš i golet s niskom vegetacijom. Iako gorski masiv štiti Dragu Bašćansku od naleta bure sa sjeveroistoka, tu  je I bura česta i ponekad snažna zbog otvorenosti bašćanske doline u smjeru sjeverozapad – jugoistok. Ipak, Draga Bašćanska je puno zaklonjenija od bure od susjedne Baške. 1380. g. Mlečani su razorili i spalili kaštel Bašku. Taj se kaštel nalazio na uzvisini ponad današnje Baške, na mjestu gdje su danas crkva sv. Ivana Krstitelja i mjesno groblje. Od tada su se mještani uništenog kaštela počeli naseljavati pretežno na lokaciju uz more, podno starog kaštela Baška. S vremenom je na tom mjestu nastalo naselje Primorje (današnja Baška). Manji dio se naselio na više mjesta po čitavoj bašćanskoj dolini kako bi bili bliže plodnoj zemlji. Sve do 16. st. današnja se Baška nazivala Primorje ili Draga Bašćanska. Tek od 16. st. počinje se razlikovanje ta dva naziva tako da se nazivom Draga Bašćanska označavaju sela u unutrašnjosti tj. u bašćanskoj dolini, a nazivom Primorje samo naselje uz more. Kako je populacija s vremenom rasla pa tako i sela, u 19. st. naziv Draga Bašćanska postaje još uži i koristi se isključivo za najsjeverniju skupinu zaseoka uz cestu koja vodi prema Krku, a koja danas čine jedinstveno naselje. Ti zaseoci su bili: Garina, Štefanići, Mekotica, Bneci, Tomaševo, Božičin, Priforići ili Dujmovći, Krićev klanac, Krićevca, Marićevo, Frgačići, Pod Svetim Jurjem, Za Svetim Jurjem, Sveta Jelisafta i Grgurići za koje se smatra da su bili najstariji i u kojima je i župna crkva.

Upoznajte naselja Općine Baška