O OPĆINI

Općina Baška je jedinica lokalne samouprave koja se nalazi na jugoistočnom dijelu otoka Krka i graniči s istočne i južne strane Jadranskim morem, sa zapadne strane Općinom Punat te sa sjeverne strane Općinom Vrbnik. Obuhvaća područja naselja: Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor te otočiće Prvić i Zečje.

Granice područja idu katastarskim granicama rubnih naselja koja se nalaze unutar područja.
Općina Baška je pravna osoba sa sjedištem u Baški, Palada 88. Dan Općine Baška je 24. lipnja, dan Svetog Ivana.

Općina Baška obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

– uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo,
– brigu o djeci,
– socijalnu skrb,
– primarnu zdravstvenu zaštitu,
– odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu,
– tjelesnu kulturu i šport,
– zaštitu potrošača,
– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
– protupožarnu i civilnu zaštitu,
– promet na svom području,
– ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općinsko vijeće:

– donosi Statut Općine Baška i Poslovnik o radu Općinskog vijeća, donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz djelokruga Općine Baška,
– donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna, donosi Odluku o privremenom financiranju,
– odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se o istome odlučuje,       odnosno, čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000. 000,00 (jedan milijun)kuna,
– bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
– osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća, te imenuje i razrješuje osobe određene zakonom, propisima i Statutom,
– uređuje ustroj i djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška,
– osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Baška,
– donosi odluke i druge opće akte, te obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom, kao i ovim Statutom stavljeni u djelokrug.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:

– Odbor za statutarno-pravna pitanja,
– Odbor za izbor i imenovanje,
– Odbor za prostorno uređenje i komunalni sustav,
– Odbor za razvoj Općine,
– Odbor za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb,
– Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju,
– Odbor za kulturu i obrazovanje,
– Odbor za sport i tehničku kulturu, Mandatna komisija.
Izvršno tijelo Općine Baška je Općinski načelnik.
Općinski načelnik ima jednog zamjenika.

Općinski načelnik:

– priprema prijedloge općih akata,
– utvrđuje prijedlog proračuna i izvršenja proračuna, godišnje programe i planove,
– izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
– daje mišljenje o prijedlozima drugih ovlaštenih predlagača,
– usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga, te nadzire njegov rad,
– upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i Statutom,
– odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine Baška, čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se – – odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
– upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine Baška,
– odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama vlasništvu Općine Baška,
– daje prethodnu suglasnost na izmjene cijena komunalnih usluga,
– donosi Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela,
– prati i nadzire rad mjesnih odbora, prati i nadzire rad trgovačkih društava, koje je osnovala Općina, te društava i udruga koje financira i sufinancira Općina,
– predlaže izradu prostornog plana, kao i njegove izmjene i dopune, na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba, sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih poslova,
– provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine, u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,
– osniva i imenuje stručna, radna, savjetodavna tijela radi pribavljanja mišljenja i prijedloga u svezi s rješavanjem pojedinih pitanja iz njegove nadležnosti, odnosno djelokruga,
– obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom

Jedinstveni upravni odjel neposredno izvršava i nadzire provođenje akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.
Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Baška upravlja pročelnik.

Na području Općine Baška osnovani su mjesni odbori za naselja: Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor, kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI

Hornbach Općina Nuštar
Grad Hornbach
Njemačka
Općina Nuštar
Hrvatska

LINKOVI

Proračun
Javna nabava
Natječaji i oglasi
Pravo na pristup informacijama
Zapisnici sa kolegija načelnika
Zapisnici sa Općinskog vijeća
Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća
Obrasci
Odluke
Službene novine PGŽ
Savjetovanje s javnošću
Općinsko glasilo - Naša Baška
Primjedbe i prijedlozi
Prijava kvara javne rasvjete
Urbana oprema
Prostorni i urbanistički plan uređenja
Plan ukupnog razvoja Općine Baška
GIS preglednik

WEB KAMERE & FOTO

Web kamere Općine Baška Foto galerija
Web kamare
Pregled web kamera postavljenih na četiri lokacije u Baški
Foto galerija
Fotografije
Baške i okolice

PORTAL NOVOSTI

E biciklijada Punat-Baška-Punat

17 lipanj, 2020|0 Comments

U subotu 20. lipnja 2020. godine organiziramo četvrtu „E biciklijadu Punat-Baška-Punat“. To je naš doprinos razvoju cikloturizma, e-mobilnosti i aktivnog [...]