Radna tijela Općinskog vijeća

STALNA RADNA TIJELA (čl. 39. Statuta Općine Baška)

OSTALA RADNA TIJELA (čl. 25. st. 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška)