Propisi i zakoni

Pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška:

 1. Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12121/1698/1942/20144/20, 37/21)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst137/15– ispravak, 123/1798/19144/20)
 3. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti („Narodne novine“, br. 34/02)
 4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/0861/114/18112/19)
 5. Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10125/14, 48/23)
 6. Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita („Narodne novine“ broj 61/06145/1201/1411/15124/1527/17)
 7. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09, 75/21)
 8. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21)
 9. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18110/1832/20)
 10. Prekršajni zakon („Narodne novine“ broj 107/0739/13157/13110/1570/17118/18, 114/22)
 11. Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 115/16106/18121/1932/2042/20, 114/22)
 12. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/0247/1080/1093/11)
 13. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/1385/15, 69/22)
 14. Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (Službeni list Europske unije L 119/1)
 15. Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18, 151/22)
 16. Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/1470/1798/19)
 17. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15, 37/21)
 18. Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)
 19. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07113/0843/09130/17114/1847/20, 134/20, 143/21)
 20. Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 141/22)
 21. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 153/09147/14123/17118/18)
 22. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/1365/17114/1839/1998/19, 67/23)
 23. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/1320/1739/19125/19)
 24. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
  („Narodne novine“ broj 112/1734/1836/1998/1931/20, 74/22)
 25. Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13)
 26. Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/1732/19)
 27. Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/1122/1354/13148/1392/14110/19, 144/21, 114/22)
 28. Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/0848/1074/1180/13158/1392/1464/15108/1770/1942/20, 85/22, 114/22)
 29. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/1898/19, 30/21, 114/22)
 30. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj  86/12143/1365/1714/19)
 31. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
  („Narodne novine“ broj 98/12)
 32. Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13153/1378/1512/18118/18)
 33. Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21)
 34. Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/1315/1814/19127/19)
 35. Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 66/19, 84/21, 47/23)
 36. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/0990/1156/13154/14119/15120/16,127/1766/19)
 37. Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/9850/1289/17)
 38. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/1598/19)
 39. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 66/99151/03157/0387/0988/1061/1125/12136/12 157/13, 152/1444/1790/1832/2062/20, 117/21, 114/22)
 40. Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16, 114/22)
 41. Uredba o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 156/22)
 42. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
  („Narodne novine“ broj 112/18, 39/22)
 43. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj  35/0541/0878/1529/18, 126/21, 114/22, 156/22)
 44. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)
 45. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj  127/17, 138/20, 151/22)
 46. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj   85/23)
 47. Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj  55/09139/10)
 48. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj  124/14115/1587/163/18126/19108/20)
 49. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10, 120/131/20)
 50. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 37/22)
 51. Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj  115/16101/17, 114/22)
 52. Zakon o kamatama („Narodne novine“ broj 94/0435/05)
 53. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja („Narodne novine“ broj  52/1394/14)
 54. Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj  115/16106/18121/1932/20, 138/20, 151/22)
 55. Pravilnik o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj  10/17128/17106/181/1980/191/2074/20, 1/21, 3/23, 56/23)
 56. Zakon o doprinosima („Narodne novine“ broj  84/08152/0894/0918/1122/12144/12148/1341/14143/14115/16106/18, 33/23)
 57. Pravilnik o doprinosima („Narodne novine“ broj 2/099/0997/0925/1161/1286/13157/14128/171/19, 43/23)
 58. Zakon o radu („Narodne novine“ broj  93/14127/1798/19, 151/22, 46/23)
 59. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  28/10, 10/23)
 60. Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj  110/19)
 61. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru  („Narodne novine“ broj 78/15,  102/19)
 62. Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18, 83/23)
 63. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti  i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj  95/19)
 64. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22)
 65. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave („Narodne novine“ broj 65/17, 75/20)
 66. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17, 144/20, 30/23)
 67. Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17, 19/23)
 68. Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave („Narodne novine“ broj 65/17)
 69. Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj  73/1399/13148/13153/13143/14115/16106/18121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23)
 70. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 79/1385/13160/1335/14157/14130/151/1741/17128/171/191/20, 1/21, 73/21, 41/22, 133/22, 43/23)
 71. Ovršni zakon („Narodne novine“ broj 112/1225/1393/1455/1673/17, 131/20, 114/22)
 72. Zakon o parničnom postupku („Narodne novine“ broj  53/9191/92112/99117/032/0784/0896/08123/0857/11148/11– pročišćeni tekst25/1389/1470/19, 80/22, 114/22)
 73. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/9668/98137/9922/0073/00129/00114/0179/06141/06146/0838/09153/09143/12152/14, 81/15, 94/17)
 74. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15)
 75. Zakon o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14116/18, 25/20, 32/21, 41/21)
 76. Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 18/156/16)
 77. Zakon o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18)
 78. Zakon o trgovini („Narodne novine“ broj 87/0896/08116/0876/09114/1168/1330/1432/1998/1932/20, 33/23)
 79. Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17107/20)
 80. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23)
 81. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ broj 125/1164/15112/18),
 82. Zakon o Savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14, 83/23)
 83. Zakon o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ broj 52/19,32/2042/20)
 84. Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“ broj 17/19)