Modernizacija sustava javne rasvjete na području Općine Baška

Projekt iz područja energetske obnove i unapređenja energetske učinkovitosti

Općina Baška, dana 25.04.2022. godine, potpisala je Ugovor o kreditu broj: ESJR-22-1101846, sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (dalje u tekstu: MRRFEU), zastupano temeljem punomoći po Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (dalje u tekstu: HBOR) kao oblik financijske potpore Europske unije koja se  pruža iz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova (dalje u tekstu: ESIF) pod uvjetima HBOR-ova programa kreditiranja ESIF kredita za javnu rasvjetu u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Specifični cilj 4c4 „Povećanje sustava učinkovitosti javne rasvjete“ iz Investicijskog prioritete 4c „Podupiranje energetske učinkovitosti pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru.“.

Predmet javne nabave je modernizacija sustava javne rasvjete na području Općine Baška.

Radi se o modernizaciji sustava javne rasvjete primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja na području Općine Baška.

Nabava i ugradnja vrši se prema projektu modernizacije sustava javne rasvjete Općine Baška (dalje u tekstu: Projekt), Razina razrade: Glavni projekt broj: 2020-50 od studenoga 2020. godine izrađen od strane Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damir Šiljeg.

Projektom je predviđena demontaža ukupno 511 kom postojećih svjetiljaka te montaža novih svjetiljaka ukupno 511 komada.

Namjena i cilj, očekivani rezultati:

Cilj projekta je energetska obnova i postizanje energetskih ušteda u sustavu javne rasvjete. Radi se o projektu energetske učinkovitosti na temelju Sporazuma o financiranju za provedbu financijskog instumenta „ESIF Krediti za javnu rasvjetu“, između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Hrvatske banke za obnovu i razvitak u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK)“

Temeljna zadaća ovog projekta je optimiziranje sustava javne rasvjete na način da se na prometnicama zadovolji norma za cestovnu rasvjetu HRN EN 13201-2:2016 i da se sva neefikasna i dotrajala rasvjetna tijela zamijene svjetiljkama novih generacija s boljom iskoristivošću, sa rasvjetnim tijelima koja imaju bolje svjetlotehničke karakteristike i energetsku iskoristivost.

Ovim projektom i poduzetim mjerama rješava se problem neadekvatne i zastarjele rasvjete, koja u sustavu stvara problem održavanja kao i problem prevelike potrošnje energije s obzirom na ostvarene svjetlosne učinke.

Kratki opis projekta:

Analiza postojećeg stanja:

U naseljima Općine Baška: Baška, Jurandvor, Batomalj i Draga Bašćanska, u većoj mjeri rasvjetna tijela su starosti između 30 – 40 godina, te su svojim energetskim i svjetlo tehničkim karakteristikama daleko iza svjetiljaka izrađenih današnjim suvremenim tehnologijama. Većina svjetiljaka spadaju u neekološke izvore svjetlosti, a samim time i javna rasvjeta spada u red ne ekološke rasvjete.

Prema podacima o postojećem stanju na navedenim područjima Općine Baška koji su predmet obuhvata ovog projekta nalazi se ukupno 511 svjetiljki javne rasvjete koje su predviđene za zamjenu.

Većina rasvjetnih tijela je dotrajala i istekao im je životni vijek, te kao takva predstavljaju veliki trošak u održavanju pri daljnjoj eksploataciji.

Namjera Općine Baška je modernizirati javnu rasvjetu primjenom najučinkovitijih LED rasvjetnih tijela, koja zadovoljavaju sve zahtjeve iz Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19 ), ali i nemaju u sebi nikakvih sastojaka opasnih teških metala (živa, olovo) i ne podliježu posebnim zahtjevima za zbrinjavanje elektroničkog otpada.

Zastarjela rasvjeta predstavlja veliko opterećenje za proračun naručitelja te je s obzirom na dobro stanje instalacija javne rasvjete moguće s prilagodbom optike suvremenih rasvjetnih tijela kao i popunjavanjem pojedinih dijelova s novim rasvjetnim tijelima postići bolje osvjetljenje te smanjiti potrošnju električne energije.

Predmet obuhvata modernizacije sustava javne rasvjete su naselja Općine Baška: Baška, Jurandvor, Batomalj i Draga Bašćanska

Predmet obuhvata rekonstrukcije su sva naselja sa ukupno 511 postojećih rasvjetnih tijela.

KARAKTERISTIKE PREDLOŽENIH IZVORA SVJETLOSTI

Svjetiljke kojima je izvršena modernizacija javne rasvjete spadaju u kategoriju potpuno zasjenjenih svjetiljki (full cut-off), te sukladno tome zadovoljavaju i najstrože kriterije po pitanju ekološke rasvjete. Svjetiljke odlikuje vrlo visok stupanj iskoristivosti svjetlosnih izvora, visok stupanj zaštite od prodora stranih tijela (IP zaštita), te dug životni vijek izvora.

Upotrebom ovih svjetiljki, ostvarit će se energetska ušteda, smanjit će se emisija stakleničkih plinova CO2 . Postojeća rasvjeta bila je na bazi žive (VTF) snage 125W te na bazi natrija (VTNa) snage 70W.

U rekonstrukciji javne rasvjete korištena je štedna tehnologija temeljena na LED rasvjetnom izvoru. Cjelina obuhvata rekonstrukcije biti će područje sa 37 mjerna mjesta i 511 postojećih rasvjetnih tijela. Zamijeniti će se sva postojeća rasvjetna tijela, u kojima su živine i natrijeve žarulje odgovarajućim LED rasvjetnim tijelima.

Ukupna vrijednost projekta:
Vrijednost ovog projekta je 1.222.426,75 kuna s uključenim PDV-om.

Izvor financiranja:
Ovaj projekt financira se putem kredita Hrvatske banke za obnovu i razvoj, HBOR-ov program kreditiranja ESIF krediti za javnu rasvjetu.

Razdoblje provedbe:
veljača 2022. – kolovoz 2022. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Branka Filipović, savjetnica za javnu nabavu i EU fondove
E: branka.filipovic@baska.hr
T: 051/750-551

Više o fondovima EU i ESIF kreditima za javnu rasvjetu na slijedećim linkovima:
https://strukturnifondovi.hr/
https://www.hbor.hr/kreditni_program/esif-krediti-za-javnu-rasvjetu/