Naručitelj Općina Baška provodi postupak jednostavne nabave- nabava veterinarskih usluga za razdoblje od dvije godine, evidencijski broj nabave: 11/24, sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službene novine Primorsko goranske županije, broj 18/23, na snazi od 27.05.2023. godine) te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude sa svim prilozima.

Poziv se o objavljuje te je dostupan i na web stranicama Naručitelja.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 22.02.2024. do 09:00 sati.

Ponuda se u ovom postupku jednostavne nabave dostavlja isključivo u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte: branka.filipovic@baska.hr

PDF dokumentPoziv za dostavu ponuda – Veterinarske usluge

DOC dokumentPrilog 1. – Ponudbeni list

XLS dokumentPrilog 2. – Troškovnik

XLS dokumentPrilog 3. – Prijedlog ugovora