PDF dokumentOdluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu i načinu korištenja viška prihoda