U skladu s odredbom članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), za strategije, planove i programe kojima se određuje uporaba malih površina na lokalnoj razini te za manje izmjene i dopune strategija, planova i programa za koje je Zakonom određena obveza strateške procjene, provodi se postupak ocjene o potrebi strateške procjene.

 

            Općina Baška, u skladu s odredbom članka 66. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), dužna je zatražiti mišljenje nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine (dalje u tekstu: Plan).

 

            Isto je zatraženo 11. ožujka 2021. godine, KLASA:350-02/21-01/2, URBROJ:2142-03-03/3-1-21-4, te je 16. ožujka 2021. godine zaprimljeno mišljenje Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, KLASA: 351-01/21-04/18, URBROJ:2170/1-03-08/3-21-5, u kojem se navodi da je potrebna provedba postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana.

 

            Postupak ocjene provodi se na način uređen Zakonom o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17), a započinje donošenjem predmetne Odluke.

 

            Budući da se obuhvat Plana nalazi unutar područja ekološke mreže, u sklopu ocjene o potrebi strateške procjene provodi se i Prethodna ocjena Plana na ekološku mrežu u skladu s člankom 26. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” broj 80/13 i 15/18), stoga izrađen je zahtjev za Prethodnu ocjenu Plana na ekološku mrežu koji će se uputiti nadležnom tijelu Primorsko-goranske županije.

 

            Slijedom navedenog, Općinski načelnik Općine Baška donio je 13. travnja 2021. godine Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.